Maçons, Lògies i Maçoneria: Avui

 

La Lògia es el nucli que permet als Maçons participar en Maçoneria. Tota persona a partir de la seva Iniciació en l'Orde rep el tracte de Germà, l'acreditació de Maçó i el grau d'Aprenent, independentment de les seves circumstàncies externes de rang, coneixements o fortuna, passant a ser membre d'una Lògia.

La tradició Maçònica Universal reconeix tres graus als seus membres: Aprenent, Company i Mestre, còpia de com ho feien els gremis de constructors operatius de l'edat mitjana, creant així els graus simbòlics especulatius com a reconeixement a la pertanyença, a la constància i progrès personal en l'Orde.

emeLes Lògies son entitats Maçòniques compostes per un mínim de set Germans/es Maçons que decideixen seguir els principis, costums, ritus i objectius de la Maçoneria. En aquest entorn poseeixen sobirania i regeixen el seu destí. Les Lògies, al ser creades, prenen un nom o distintiu propi per a identificar-se, podent nèixer dins d'una Federació o en forma independent, tot i que qualsevol Lògia independent pot sol·licitar la seva entrada a una Federació.

Les Federacions Maçòniques es denominen també Gran Lògia o Gran Orient i denoten el nom del territori en el qual es desenvolupen. En la Maçoneria Lliberal Espanyola actual trobem: Federació Espanyola de l'Orde Maçònica “El Dret Humà - Le Droit Humain”, Gran Lògia Simbòlica Espanyola, Gran Orient Espanyol Unit, Gran Lògia de Catalunya i Balears, Gran Lògia Femenina d'Espanya, entre d'altres. També se les coneix per Obediències.

Avui a Espanya i per primera vegada, es duen a terme les dues tendències Maçòniques mundials, però amb molt escassa relació entre elles.

 


 

Masones, Logias y Masonería Española: Hoy

 

La Logia es el núcleo que permite a los Masones participar en Masonería. Toda persona a partir de su Iniciación en la Orden recibe el trato de Hermano, la acreditación de Masón y el grado de Aprendiz, independientemente de sus circunstancias externas de rango, conocimientos o fortuna, pasando a ser miembro de una Logia.

La tradición Masónica Universal reconoce tres grados a sus miembros: Aprendiz, Compañero y Maestro, copia de cómo lo hicieran los gremios de constructores operativos del medievo, creando así los grados simbólicos especulativos como reconocimiento a la pertenencia, a la constancia y progreso personal en la Orden.

emeLas Logias son entidades Masónicas compuestas por un mínimo de siete Hermanos/as Masones que deciden seguir los principios, costumbres, ritos y objetivos de la Masonería. En este entorno poseen soberanía y rigen su destino. Las Logias, al ser creadas, toman un nombre o distintivo propio para identificarse, pudiendo nacer dentro de una Federación o en forma independiente, aunque cualquier Logia independiente puede solicitar su entrada en una Federación.

Las Federaciones Masónicas se denominan también Gran Logia o Gran Oriente y denotan el nombre del territorio en el cual se desarrollan. En la Masonería Liberal Española actual encontramos: Federación Española de la Orden Masónica “El Derecho Humano- Le Droit Humain”, Gran Logia Simbólica Española, Gran Oriente Español Unido, Gran Logia de Cataluña y Baleares, Gran Logia Femenina de España, entre otras. También se las conoce por Obediencias.

Hoy en España y por vez primera, se desarrollan las dos tendencias Masónicas mundiales pero con muy escasa relación entre ellas.

 

← Tornar/volver  Laïcitat per... Déu i Persona per... Home - Laicidad por... Dios y Persona por... Hombre →