I de nou L.·. I.·. F.·.

 

No, no es un error tipogràfic. Així es com acostumen els Maçons a encapçalar o finalitzar els seus escrits d'ordre intern i a la vegada es l'aclamació ritual d'inici i final de les seves reunions de Lògia o Tingudes. Son les inicials amb abreviatura Maçònica de Llibertat, Igualtat i Fraternitat.

Pràcticament des de l'inici de la sublevació militar contra la República (18 de juliol de 1936), la Maçoneria Espanyola fou atacada i declarada contrària a la llei i decretada la incautació de tots els seus béns desembocant en la ja esmentada “Llei de repressió de la Maçoneria i el comunisme” que fou recordada mitjançant múltiples intervencions públiques del llavors Cap de l'estat… durante tota la seva vida.

“Todo lo que en España y en Europa se ha “armao” obedece a una conspiración masónica izquierdista en la clase política en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece” (1 d'Octubre de 1975). Aquest fou l'últim discurs del general Franco pronunciat en resposta a l'onada de repulsa mundial fruit de les penes de mort per ell firmades i ja executades. El dictador morí cinquanta dies després.

LIFLa mort de Franco (20 de novembre, 1975) no suposà la ruptura inmediata amb el seu règim al ser reconegut com Cap de l'estat Joan Carles de Borbó en qualitat de Rei. Això en virtut de la llei de successió de 1947 i de la pròpia decisió del dictador promulgada el 22 de juliol de 1969.

En el seu discurs d'investidura el nou Rei, apuntà una següent etapa de majors llibertats i més participació popular en la qual aquells, ja envellits, Maçons van entreveure l'inici d'un nou procès a la vegada que l'oportunitat de tornar i retornar la seva Tradició a Espanya.

El 29 de desembre de 1978 apareix en el B.O.E. la nova Constitució Espanyola, la democràcia ha tornat, pero seran precises dues sentències del Tribunal Suprem (3 de juliol de 1979), per a poder inscriure a l'Orde al Registre Nacional d'Associacions del Ministeri de l'Interior.

En les seves memòries Rafael Vilaplana, que fos Gran Mestre de la Gran Lògia Simbòlica Espanyola entre 1980 i 1987 narra: “La nit del 6 de març de 1976, a un restaurant de les Rambles, uns pocs Maçons, molt pocs, vam celebrar el naixement de la primera Lògia (clandestina) de Barcelona i crec que d'Espanya. El títol d'aquella Lògia era… Catalunya”. Aquella nit aquells “molt pocs” Germanos Maçons es van despedir, en veu baixa, desitjant-se: L.·I.·. F.·.

  


 

Y de nuevo L.·. I.·. F.·.

 

No, apreciado/a lector/a, no es un fallo tipográfico, así es como acostumbran los Masones a encabezar o finalizar sus escritos de orden interno y a la vez es la aclamación ritual de inicio y fin de sus reuniones de Logia o Tenidas. Son las iniciales con abreviatura Masónica de Libertad, Igualdad y Fraternidad.

Prácticamente desde el inició de la sublevación militar contra la República (18 de julio de 1936), la Masonería Española fue atacada y declarada contraria a la ley y decretada la incautación de todos sus bienes desembocando en la ya mencionada “Ley de represión de la Masonería y el comunismo” que fue recordada a través de múltiples intervenciones públicas del entonces Jefe de Estado… durante toda su vida.

“Todo lo que en España y en Europa se ha “armao” obedece a una conspiración masónica izquierdista en la clase política en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece” (1 de octubre de 1975). Este fue el último discurso del general Franco pronunciado en respuesta a la oleada de repulsa mundial fruto de las penas de muerte por él firmadas y ya ejecutas. El dictador moría cincuenta días después.

LIFLa muerte de Franco (20 de noviembre, 1975) no supuso la rotura inmediata con su régimen al ser reconocido como Jefe de Estado D. Juan Carlos de Borbón en calidad de Rey. Ello en virtud de la ley de sucesión de 1947 y de la propia decisión del dictador promulgada el 22 de julio de 1969.

En su discurso de investidura el nuevo Rey, apuntó una siguiente etapa de mayores libertades y más participación popular en lo cual aquellos, ya envejecidos, Masones vislumbraron el inicio de un nuevo proceso a la vez que la oportunidad de regresar y devolver su Tradición a España.

El 29 de diciembre de 1978 aparece en el B.O.E. la nueva Constitución Española, la democracia ha vuelto, pero serán precisas dos sentencias del Tribunal Supremo (3 de julio de 1979), para poder inscribir a la Orden en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior.

En sus memorias D. Rafael Vilaplana que fuera Gran Maestro de la Gran Logia Simbólica Española entre 1980 y 1987 narra: “En la noche del 6 de marzo de 1976, en un restaurante de las Ramblas, unos pocos Masones, muy pocos, celebramos el nacimiento de la primera Logia (clandestina) de Barcelona y creo que de España. El título de aquella Logia era… Catalunya”. Esa noche aquellos “muy pocos” Hermanos Masones se despidieron, en voz baja, deseándose: L.·I.·. F.·.

 

← Tornar/volver  Maçons, Lògies i Maçoneria espanyola: Avui - Masones, Logias y Masonería Española: Hoy →