Si, però... ¿Què es fa en una Lògia?

 

Si, respondrem. Però permete'ns abans unes línies sobre història i bases de la Maçoneria a fi de comprendre millor el significat de “Lògia”.

La paraula “maçò” en la seva accepció de “persona que pertany a la maçoneria”, podria dir-se que ha estat importada dues vegades per la nostra llengua: “mason” de l'anglès i “maçon” del francès. En ambdós casos amb idèntic significat: “paleta”, que en el seu sentit més ampli van utilitzar els gremis de constructors medievals, als que denominem “Maçoneria Operativa” per a anomenar als seus obrers, des de l'Arquitecte o Mestre d'Obra fins al més inexpert dels Picapedrers.

La “Maçoneria Operativa” construïa previament, a les inmediacions dels assentaments dels seus grans projectes, edificis secundaris als que van denominar “Lògia” i estaven destinats al seu recer, reunió, intercanvi de coneixements i modelació tenint accès a ella tant sols els participants directes en la construcció. S'ordenaven mitjançant un mètode ritualitzat pel qual reconeixien el grau d'experiència i saber de cadascun dels integrats en els diferents oficis que participaven a la obra.

La Maçoneria nascuda a Londres el 1717, “Maçoneria Especulativa” recull de l'anterior alguns usos i costums i pren de les seves eines i materials, dels seus objectius d'innovació, de la seva finalitat de perduracióforo, funcionalitat i bellesa de l'obra, les bases simbòliques que condueixen a la pròpia construcció de la personalitat humana.

Una Lògia Maçònica avui, en essència, es això: una reunió de Simbòlics Paletes-Constructors amb una obra en curs que es el perfeccionament humà. Allà es reconeixen, receren, reuneixen, intercanvien coneixements i automodelen lliurement la seva pròpia personalitat. Si se'ns permet, en els termes més objectius possibles, direm que: “Una Lògia es un fòrum de debat”. Els moments de debat que mantenen les Lògies estan regits per l'ordre que implica el ritual del propi Mètode Maçònic. Sense consigna prèvia, els assistents exposen tema i tracten el mateix en total llibertat d'intervenció i amb respecte a totes les opinions vessades en ell. Posteriorment la Lògia no aconsella, obliga o emet conclusió general alguna, aquesta queda a l'àmbit particular de cada assistent. Val a dir que en d'altres fòrums, sempre en el més pur estil democràtic, la Lògia determina la seva administració i futur.

  


 

Si, pero... ¿Qué se hace en una Logia?

 

Si, responderemos. Pero permítanos antes unas líneas sobre historia y bases de la Masonería con el fin de mejor comprender el significado de “Logia”.

La palabra “masón” en su acepción de “persona que pertenece a la masonería”, podría decirse que ha sido importada dos veces por nuestra lengua: “mason” del inglés y “maçon” del francés. En ambos casos con el idéntico significo: “albañil” que en su más amplio sentido, utilizaron los gremios de constructores medievales, a los que denominamos “Masonería Operativa”, para nombrar a sus obreros, desde al Arquitecto o Maestro de Obra hasta el más inexperto de los Picapedreros.

La “Masonería Operativa” construía previamente, en las inmediaciones de los asentamientos de sus grandes proyectos, edificios secundarios a los que denominaron “Logia” y estaban destinados a su cobijo, reunión, intercambio de conocimientos y modelación teniendo acceso a Ella, sólo los participantes directos en la construcción. Se ordenaban mediante un método ritualizado por el cual reconocían el grado de experiencia y saber de cada uno de los integrados en los diferentes oficios que participaban en la obra.

La Masonería nacida en Londres en 1717 “Masonería Especulativa” recogió de la anterior algunos usos y costumbres y tomó de sus herramientas y materiales, de sus objetivos de innovación, de su fin de perduracióforon, funcionalidad y belleza de la obra, las bases simbólicas que conducen a la propia construcción de la personalidad humana.

Una Logia Masónica hoy, en esencia, es eso: una reunión de Simbólicos Albañiles-Constructores con una obra en curso que es el perfeccionamiento humano. Ahí se reconocen, cobijan, reúnen, intercambian conocimientos y automodelan libremente su propia personalidad. Si nos lo permite, apreciado/a lector/a, en los términos más objetivos posibles, le diremos que: “Una Logia es un foro de debate”. Los momentos de debate que mantienen las Logias están regidos por el orden que implica el ritual del propio Método Masónico. Sin consigna previa, los asistentes exponen tema y tratan el mismo en total libertad de intervención y con respeto a todas las opiniones vertidas en el. Posteriormente la Logia no aconseja, obliga o emite conclusión general alguna, esta queda en el ámbito particular de cada asistente. Cabe mencionar que en otros foros, siempre en el más puro estilo democrático, la Logia determina su administración y futuro.

 

← Tornar/volver  Curia romana, altres absolutismes i Maçoneria - Curia romana, otros absolutismos y Masonería →