¿Qui, quan i com?

Cap la possibilitat de que l'últim taxista a qui va requerir un servei, el seu dentista o un company/a de feina seu sigui Maçó. Els Maçons no acostumem a identificar-nos com a tal fora de l'Orde Maçònica Universal, tot i que disposem de total llibertat per a fer-ho en el moment i el cercle que nosaltres desitgem, alhora que tenim per norma el ser absolutament discrets, no revelant la condició Maçònica aliena en vida.

S'és Maçó mitjançant dues condicions principals i ineludibles: La primera es haver estat Iniciat en Maçoneria per una Lògia reconeguda i la segona, ser considerat pels Maçons, com a tal. Es mitjançant aquestes viesiniciado que s'obté i es manté la condició i el tracte universalment reconegut de “Germà/na Maçó/na”, així com la adscripció a una Lògia o grup de treball. La primera de les condicions, l'Iniciació, implica un coneixement previ d'ambdues parts a tal fi i només pot ser activat cursant una “Sol·licitut Personal d'Iniciació”. Aquest coneixement es materialitza mitjançant una sèrie d'entrevistes, generalment tres, entre el sol·licitant i diferents membres de la Lògia, un a un. Posteriorment cada entrevistador realitzarà un informe que serà llegit davant el ple de la Lògia i aquest votarà democràticament l'admissió o rebuig del sol·licitant que serà informat del resultat. Durant tot el procès, inclús en el de la pròpia Cerimònia d'Iniciació, el sol·licitant pot decidir en qualsevol moment aturar el pas i no culminar finalment el Fet. Existeix en Maçoneria l'axioma: “Es més difícil entrar que sortir”. I així es, ja que per a abandonar l'Orde tant sols es requereix expressar la voluntat personal de fer-ho i no per això es perd la condició de Germà/na Maçó/na. Simplement es queda exclòs de tot dret de participació, podent solicitar el retorn en qualsevol moment. 

Per a explicar la segona de les condicions serà suficient amb exposar un cas real: tant l'ex-president de Chile Salvador Allende com l'ex-dictador del mateix país Augusto Pinochet van ser iniciats en Maçoneria, i ambdós van adquirir la condició de "Germà Maçó". Segur que vosté ja sap a quin dels dos els Maçons vam deixar de reconèixer com a tal... sense més ni més. 

 


 

¿Quién, cuando y cómo?

Cabe la posibilidad de que el último taxista a quien requirió su servicio, su dentista o un compañero/a de trabajo sea Masón. Los Masones no acostumbramos a identificarnos como tales fuera de la Orden Masónica Universal aunque sí disponemos de la total libertad para hacerlo en el momento y en el círculo que nosotros deseemos, a la vez que tenemos por norma el ser absolutamente discretos, no revelando la condición Masónica ajena en vida.

Se es Masón a través de dos condiciones principales e ineludibles: La primera es haber sido Iniciado en Masonería por una Logia reconocida y la segunda, ser considerado por los Masones, como tal. Es a través estas víasiniciado que se obtiene y mantiene la condición y el trato universalmente reconocido de “Hermano/a Masón”, así como la adscripción a una Logia o grupo de trabajo. La primera de las condiciones, la Iniciación, implica un conocimiento previo de ambas partes a tal fin y sólo puede ser activado cursando una “Solicitud Personal de Iniciación”. Este conocimiento se materializa a través de una serie de entrevistas, generalmente tres, entre el solicitante y distintos miembros de la Logia, uno a uno. Posteriormente cada entrevistador realizará un informe que será leído ante el pleno de la Logia y éste votará democráticamente la admisión o rechazo del solicitante que será informado del resultado. Durante todo el proceso, incluso en el de la propia Ceremonia de Iniciación, el solicitante puede decidir en cualquier momento detener el paso y no culminar finalmente el Hecho. Existe en Masonería el axioma: “Es más difícil entrar que salir”. Y así es, dado que para abandonar la Orden solo se requiere expresar la voluntad personal de hacerlo y no por ello se pierde la condición de Hermano Masón. Simplemente se queda excluido de todo derecho de participación, pudiéndose solicitar el retorno en cualquier momento.

Para explicar la segunda de las condiciones bastará con exponer un caso real: Tanto el expresidente de Chile D. Salvador Allende como el exdictador chileno Augusto Pinochet fueron Iniciados en Masonería y adquirieron ambos la condición de “Hermano Masón”. Seguro que ya sabe usted a quien de ambos los Masones dejamos de reconocer como tal … sin más.

 

← Tornar/volver  Quelcom d'histèria, història i el "Moment" - Algo de histeria, historia y el "Momento" →