Cerca, trobada i definició

Pot ser que algú, inclús vostè, al sentir-se interessat/da en conèixer el significat i l'abast de la paraula Maçoneria o Francmaçoneria  hagi fet servir un diccionari o enciclopèdia d'ús habitual, com a primera font d'informació, trobant la definició de la paraula que comença: "Associació secreta".
Així succeeix en la majoria de casos.

En aquest sentit, en la seva última edició el diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola defineix “Francmaçoneria” com: “associació secreta de persones que professen principis de fraternitat mútua, fan servir emblemes i signes especials, i s’agrupen en entitats anomenades Lògies”. Essent la Reial Acadèmia la font de les accepcions correctes del llenguatge castellà resulta inevitable que així es transcrigui a múltiples edicions de les diferents obres de consulta i, mitjançant elles, s’introdueixi a les concepcions generals. A la mateixa edició, l’esmentat diccionari defineix “secret” com: “cosa que curosament es manté reservada i oculta”.

Si vostè escriu “Maçoneria” a Google li apareixeran al voltant de 180.000 pàgines que, en certa mesura, tracten sobre el tema. Més de la meitat de les mateixes son patrocinades per Maçons i institucions Maçòniques. I es que els Maçons, com a tals, hem participat en nombroses ocasions en diversos programes culturals de ràdio i televisió igualment en articles publicats a la premsa escrita. I això succeeix aquí com a la resta del món democràtic.

La Maçoneria Lliberal Espanyola ha editat diversos catàlegs, opuscles, revistes i llibres sobre si mateixa, havent-ne regalat uns i venut d’altres des de llibreries i quioscs, segons el cas i a tots públics. D’igual forma, ha impartir infinitat de conferències obertes a qualsevol oient interessat en el tema. La Maçoneria Lliberal Espanyola també ha patrocinat i invitat amb èxit a nombrosos personatges, no Maçons, destacats en el món de l’art, la ciència o la política per a realitzar conferències o presidir debats oberts a la ciutadania en general i des dels sitials dels locals de reunió Maçònica.

En publicacions existents amb segell Maçònic i en altres de correcta intenció sobre el tema Maçoneria, es troba tot allò que mereix una concreció, o una resposta; des dels rituals més antics fins el nostre patrimoni simbòlic, des de noms d’afiliats fins els seus punts de reunió, des dels noms de les Lògies, la seva direcció de seu i telèfon fins a les seves dades d’inscripció en registres d’associacions.

¿El secret? ¿On es? ¿Hi es?

Per tot això, permeti’ns apreciat/da lector/a, que li oferim a tall de definició quelcom més ampli i propi del seu significat: “La Maçoneria Lliberal es una institució de caràcter iniciàtic, filantròpic, filosòfic i progressista l’objecte de la qual es la cerca  de la veritat, l’estudi de la ètica i la pràctica de la solidaritat, treballa per la millora material i moral així com per el perfeccionament espiritual, intel·lectual i social de tota la humanitat.

 


  

Búsqueda, encuentro y definición

Puede que alguien, incluso usted mismo, al sentirse interesado/a en conocer el significado y alcance de la palabra Masonería o Francmasonería, haya echado mano de un diccionario o enciclopedia de uso habitual, como primera fuente de información, encontrando la definición de la palabra que comienza: “Asociación secreta”. Así sucede en la mayoría de casos.

En este sentido, en su última edición el Diccionario de la Real Academia Española define “Francmasonería” como: “Asociación secreta de personas que profesan principios de fraternidad mutua, usan emblemas y signos especiales, y se agrupan en entidades llamadas logias”. Siendo la Real Academia la fuente de las acepciones correctas del lenguaje resulta inevitable que así se transcriba a múltiples ediciones de las diferentes obras de consulta y, mediante ellas, se introduzca en las concepciones generales. En la misma, edición el mencionado diccionario define “secreto” como: “Cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta”.

Si usted escribe “masonería” sobre el buscador de Internet Google le aparecerán alrededor de 180.000 páginas que, en alguna medida, tratan sobre el tema. Más de la mitad de las mismas están patrocinadas por Masones e instituciones Masónicas. Y es que los Masones, como tales, hemos participado en numerosas ocasiones en diversos programas culturales de radio y televisión igualmente en artículos publicados en la prensa escrita. Y ello sucede aquí como en el resto del mundo democrático.

La Masonería Liberal Española ha editado diversos catálogos, opúsculos, revistas y libros sobre sí misma habiendo regalado unos y vendidos otros desde librerías y quioscos, según caso y a todo público. Al igual, ha impartido infinidad de conferencias abiertas a cualquier oyente interesado en el tema. La Masonería Liberal Española también ha patrocinado e invitado con éxito a numerosos personajes, no Masones, destacados en el mundo del arte, de la ciencia o de la política para realizar conferencias o presidir debates abiertos a la ciudadanía en general y desde los sitiales de los locales de reunión Masónica.

En publicaciones existentes con sello Masónico y en otras de correcta intención sobre el tema Masonería, se encuentra todo aquello que merece una concreción, o una respuesta; desde los rituales más antiguos hasta nuestro acervo simbólico, desde nombres de afiliados hasta sus puntos de reunión, desde los nombres de las Logias, su dirección de sede y teléfono hasta sus datos de inscripción en registros de asociaciones.

¿El secreto? ¿donde está? ¿lo hay?

Por todo ello permítanos, apreciado/a lector/a, que le ofrezcamos a forma de definición algo más amplio y propio de su significado: “La Masonería Liberal es una institución de carácter iniciático, filantrópico, filosófico y progresista cuyo objeto es la búsqueda de la verdad, el estudio de la ética y la práctica de la solidaridad, trabaja en pos del mejoramiento material y moral así como por el perfeccionamiento espiritual, intelectual y social de toda la humanidad”.

 

 

← Tornar/volver  ¿Qui, quan i com? - ¿Quién, cuando y donde? →