headercb43 940 Inicial

 

La respetable Logia Concordia Barcino Número  43

 

Simplement, per la sensibilitat d’apreciar allò que es sustenta en la voluntat i el treball, totes les Lògies reben el tracte de “Respectables”.


Simplemente, por la sensibilidad de apreciar aquello que se sustenta en la voluntad y el trabajo, todas las Logias reciben el trato de “Respetables”.


El terme Lògia prové de l’anglès “Lodge” i es refereix tant a l’espai on els Francmaçons es reuneixen, com a l’agrupació d’aquests mateixos, de manera que hom pot afirmar que “una Lògia es reuneix a una Lògia”. Per a que un espai pugui anomenar-se Lògia ha de constar d’una sèrie d’elements simbòlics que el facin apte per desenvolupar el ritus concret que la Lògia, valgui la redundància, que s’hi va a reunir practiqui. D’igual manera, per a que un aplec de Maçons pugui anomenar-se a si mateix Lògia, cal complir una sèrie de requisits tant simbòlics com formals, entre ells estar formada com a mínim (i ser presents a l’hora de la reunió) per set Francmaçons, dels quals almenys tres han de tenir el grau de Mestre i dos el grau de Company.


El término Logia proviene del inglés “Lodge” y se refiere tanto al espacio donde los Francmasones se reunen, como a la agrupación de estos mismos, de manera que uno puede afirmar que “una Logia se reune en una Logia”. Para que un espacio pueda llamarse Logia en él deben constar una serie de elementos simbólicos que lo hagan apto para desarrollar el rito concreto que la Logia, valga la redundancia, que allí se va a reunir practique. De igual manera, para que un grupo de Masones pueda llamarse a si mismo Logia, deben cumplirse una serie de requisitos tanto simbólicos como formales, entre ellos estar formada como mínimo (y estar presentes a la hora de la reunión) por siete Francmasones, de los cuales al menos tres deberán tener el grado de Maestro y dos el grado de Compañero.


La Concòrdia es sens dubte un dels pilars de l’entesa entre tots els homes i dones de la terra. Com a tal, la Maçoneria la té en molt alta estima. Tant es així, que un bon dia de 1997, un grup de maçons, homes i dones, pertanyents a Lògies de diverses procedències i desprès d’haver assistit a una conferència, es varen reunir informalment a una cafeteria per tal de canviar impressions i, satisfets pel diàleg, van decidir repetir la reunió amb freqüència mensual. D’aquí nasqué un nou projecte: reunir-se junts en Lògia. I així, l’1 de Novembre de 1998 va nèixer aquesta Lògia, i els seus fundadors van decidir anomenar-la Concòrdia Barcino, fent un sincer tribut a la qualitat humana que els va dur a agrupar-se. Tal ha estat el respecte que totes les cultures han tingut a aquest il·lustre do humà que el seu nom mateix prové d’una Deessa Romana que representava les qualitats de l’entesa i l’harmonia.


La Concordia es sin duda uno de los pilares del entente entre todos los hombres y mujeres de la tierra. Como tal, la Masoneria la tiene en muy alta estima. Tanto es así, que un buen día de 1997, un grupo de masones, hombres y mujeres, pertenecientes a Logias de diversas procedencias y después de haber asistido a una conferencia, se reunieron informalmente en una cafetería con tal de cambiar impresiones y, satisfechos por el diálogo, decidieron repetir la reunión con frecuencia mensual. De aquí nació un nuevo proyecto: reunirse juntos en Logia. Y así, el 1 de Noviembre de 1998 nació esta Logia, y sus fundadores decidieron llamarla Concordia Barcino, rindiendo un sincero tributo a la cualidad humana que les llevó a agruparse. Tal ha sido el respeto que todas las culturas han tenido a este ilustre don humano que su propio nombre proviene de una Diosa Romana que representaba las cualidades del entente y la harmonía.


Recuperar el nom de la nostra ciutat tal i com es coneixia en l’època romana es la nostra manera de celebrar no només la pròpia ciutat i els seus valors històrics i culturals, si no d’evocar-ne una intemporalitat que ens inspira a l’hora de dur a terme els nostres treballs Maçònics.


Recuperar el nombre de nuestra ciudad tal y com se conocía en la época Romana es nuestra manera de celebrar no sólo la propia ciudad y sus valores históricos y culturales, si no de evocar una intemporalidad que nos inspira a la hora de llevar a cabo nuestros trabajos Masónicos.


Totes les Lògies de la Gran Lògia Simbólica Espanyola (i de gairebé la totalitat de Grans Lògies del món sencer) tenen un número que s’assigna a l’ordre pel qual han estat integrades o creades dins la G.·. L.·. S.·. E.·., en el nostre cas es el número 43, ens precedeixen els nostres Estimats Germans de la R.·. L.·. François Aragó Núm 42, de Perpinyà, i ens segueixen els nostres també molt Estimats Germans de la R.·. L.·. Arte Real Núm. 44, de Madrid.


Todas las Logias de la Gran Logia Simbólica Española (y de casi todas las Grandes Logias del mundo entero) tienen un número que se asigna al orden por el cual han sido integradas o creadas dentro de la G.·. L.·. S.·. E.·., en nuestro caso es el número 43, nos preceden nuestros Queridos Hermans de la R.·. L.·. François Aragó Nº42, de Perpignan, y nos siguen nuestros también muy Queridos Hermanos de la R.·. L.·. Arte Real Nº44, de Madrid.


La Gran Lògia Simbòlica Espanyola es l’Obediència a la qual la nostre Lògia es troba adscrita. Obediència es un terme Maçònic per a definir els òrgans encarregats de coordinar un conjunt de Lògies. La Gran Lògia Simbòlica Espanyola es l’Obediència més important en nombre de membres de la Maçoneria de caire adogmàtic i liberal (Maçoneria de caire Francés, si es vol dir així) del territori Espanyol. Es membre destacada de l’Unió d’Estrasburg (CLIPSAS), de l’Unió Maçònica del Mediterrani (UMM), de l’Aliança Maçònica Europea (AME) i de l’Espai Maçonic d’Espanya (EME) entre d’altres, i manté llaços d’amistat amb la majoria d’Obediències adogmàtiques i lliberals d’arreu del món. G.·. L.·. S.·. E.·. es, simplement, l’abreviatura de Gran Lògia Simbòlica Espanyola amb el tradicional format Maçònic del triple punt, mitjançant el qual abreviem expressions com aquesta o per exemple, Respectable Lògia (R.·. L.·.).

Si voleu conèixer més sobre la G.·. L.·. S.·. E.·., us invitem a visitar la seva pàgina web: www.glse.org


La Gran Logia Simbólica Española es la Obediencia a la cual nuestra Logia se encuentra adscrita. Obediencia es un término Masónico para definir los órganos encargados de coordinar un conjunto de Logias. La Gran Logia Simbólica Española es la Obediencia más importante en número de miembros de la Masonería de cariz adogmático y liberal (Masonería de cariz Francés, si se quiere llamar así) del territorio Español. Es miembro destacada de la Unión de Estrasburgo (CLIPSAS), de la Unión Masónica del Mediterráneo (UMM), de la Alianza Masónica Europea (AME) i del Espacio Masónico de España (EME) entre otros, y mantiene lazos de amistad con la mayoría de Obediencias adogmáticas y liberales de todo el mundo. G.·. L.·. S.·. E.·. es, simplemente, la abreviatura de Gran Logia Simbólica Española con el tradicional formato Masónico del triple punto, mediante el cual abreviamos expresiones como esta o por ejemplo, Respetable Logia (R.·. L.·.).

Si quiere conocer más sobre la G.·. L.·. S.·. E.·., le invitamos a visitar su página web: www.glse.org